Commissaris maatschappelijke zetel

Zeeuwland is een stichting met een Raad van Commissarissen en een directeur-bestuurder. De vijf zetels tellende RvC houdt toezicht en adviseert de directeur-bestuurder. Bij de samenstelling van de RvC is rekening gehouden met de aanwezigheid van voldoende bestuurlijke ervaring en een spreiding van specifieke deskundigheden ten aanzien van de aandachtsgebieden van de onderneming en maatschappelijke ervaring in combinatie met ervaring in het bedrijfsleven. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en kan maximaal éénmaal worden herbenoemd.

Om huurders invloed te geven op de samenstelling van de RvC, heeft Huurdersorganisatie SHZ het recht om voor twee zetels in de RvC een bindende voordracht te doen. Zeeuwland stelt de huurder centraal, daarom worden de huurdersorganisaties bij de werving van iedere nieuwe commissaris betrokken.

Naast de verantwoordelijkheid voor de algemene taken van een lid van de RvC, zijn wij voor deze zetel op zoek naar een betrokken, gedreven en vernieuwende toezichthouder met een sterk sociaal hart. Iemand die de randen durft op te zoeken van wat mogelijk is om invulling te geven aan de maatschappelijke opgave binnen de van kracht zijnde wet- en regelgeving. Iemand die intern en extern het juiste gesprek weet te voeren, die actief in verbinding wil staan met de stakeholders en die de onderstromen in het maatschappelijk sentiment aanvoelt. Een teamplayer die mouwen wil opstropen en beseft dat de omgeving veel kansen biedt. Een goede luisteraar met aandacht voor detail, met het lef om anders te denken en te doen. Iemand die blijft zoeken naar het evenwicht.

Zeeuwland heeft uitdagende sociaal volkshuisvestelijke vraagstukken; mensen blijven, door de veranderingen in de zorg, langer zelfstandig wonen en hebben steeds vaker begeleiding nodig bij wonen. Jongeren en gezinnen trekken weg uit de regio voor studie en werk en de horeca vraagt om tijdelijke huisvesting voor medewerkers tijdens het hoogseizoen. Zeeuwland realiseert veel: kopen naar wens, woonvoorzieningen met dagbesteding, levensloopbestendige woningen, zorgappartementen en tiny houses voor jongeren en tijdelijke bewoning.

Onze voorkeur gaat uit naar een creatieve verbinder met visie op wonen en de verschillende woonvormen in een blijvend kwalitatief goede samenleving. Een toezichthouder die zich richt op de belangen van de bewoners en het werkgebied van Zeeuwland en bij voorkeur het werkgebied van Zeeuwland kent. Wanneer de kandidaat woonachtig is op Walcheren is dat gezien de huidige samenstelling van de RvC een pré. Een oplossingsgerichte persoonlijkheid, die gevraagd en ongevraagd, de dialoog opzoekt en op inspirerende wijze bijdraagt aan de kwaliteit van het toezicht en de volkshuisvestelijke opgave.

Algemeen profiel

Affiniteit met de sociale volkshuisvesting; bestuurlijke en toezichthoudende ervaring; onafhankelijke positief-kritische grondhouding; in staat om op strategisch niveau te participeren in besluitvormingsprocessen; analytisch, objectief en oplossingsgericht; de directeur-bestuurder, gevraagd en ongevraagd, met advies bijstaan; academisch werk- en denkniveau; ruim voldoende tijd om de functie kwalitatief goed uit te kunnen voeren.

Wij hebben bij de samenstelling van de RvC oog voor diversiteit, bij gelijke geschiktheid wordt voor deze vacature de voorkeur gegeven aan een vrouw. Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij u naar de website van Zeeuwland.

Van kandidaten met voldoende tijd en een goed gevoel voor humor ontvangen wij graag, voor woensdag 30 september, motivatie en cv ter attentie van Ed Knoppert. Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen van commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties.