Woningbouwvereniging Bergopwaarts beheert, in de regio Deurne en Asten en Helmond, zo'n 5000 woningen. Bergopwaarts is een dynamische woningcorporatie die actief is binnen een sterk veranderende werkomgeving. De 35 medewerkers, gehuisvest in een modern kantoor dichtbij onze huurders werken op een persoonlijke en betrokken manier graag samen met onze klanten en met elkaar.
Bergopwaarts blijft zich ontwikkelen om toonaangevend te blijven in kwalitatief goed wonen; werkt effectief en efficiënt; is proactief, ondernemend en flexibel; kan snel inspelen op ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden en is in staat deze daadwerkelijk te benutten. Bergopwaarts is in balans en staat te boek als integere teamspeler. Bergopwaarts is aanspreekbaar en is duidelijk in het verantwoorden naar de omgeving waarin we werken.
Als vereniging heeft Bergopwaarts een democratisch gekozen Ledenraad, een Raad van Commissarissen en een directeur-bestuurder. Elk van deze organen vervult, binnen Bergopwaarts, een autonome rol, controleert elkaar en legt verantwoording af.
Onze kerntaak is helder en vastgelegd in de wet. In het ondernemingsplan 2017 – 2020 “Bergopwaarts biedt ruimte”, gaat het er niet zozeer om wát we moeten doen, maar hóe we dat doen.
We bouwen in de komende 4 jaren ruim 400 nieuwe woningen, blijven onze voorraad en dienstverlening vernieuwen en zetten vol in op duurzaamheid. De kernwaarden Samen, Persoonlijk en Betrokken vormen hiervoor de pijlers van waaruit gewerkt wordt. Zo maakt Bergopwaarts het verschil. De huurders staan centraal. Niet alleen de stenen maar vooral de mensen zijn belangrijk. Doordat onze focus verder reikt dan de kwaliteit van ons woningbezit, geven we invulling aan goed passend wonen.
Bergopwaarts is op zoek naar een waardig opvolger voor de positie van:

Voorzitter Raad van Commissarissen - Selectiefase

Voor de beoogde opvolger van de voorzitter is het zoekprofiel gericht op een generalist met verbindend vermogen die, in collegiale samenwerking met de overige commissarissen, goed in staat is de bestuurlijke verhoudingen en besluitvorming te borgen. Een krachtige persoonlijkheid die het groepsproces binnen de Raad op professionele wijze in open sfeer kan leiden met een scherp oog voor gelijkwaardige participatie. Iemand die vergaderingen en bijeenkomsten efficiënt, effectief en daadkrachtig kan leiden, met verantwoordelijkheidsgevoel voor de individuele taakvervulling vanuit het gemeenschappelijk belang voor de sociale volkshuisvesting. De voorkeur gaat uit naar een professional met ruime ervaring in een eindverantwoordelijke (bij voorkeur bestuurlijke) positie bij een (maatschappelijke) dienstverlener.

De relatie tussen woningcorporaties en de overheid is, na de invoering van de Woningwet, inmiddels op vele wijzen vormgegeven. De hieruit voortvloeiende maatschappelijke en volkshuisvestelijke ontwikkelingen, leiden steeds tot een andere taakopvatting van woningcorporaties. De vraagstukken worden ingewikkelder en stellen nieuwe eisen aan onze organisatie en onze medewerkers. Wij komen dan ook graag in contact met kandidaten die ruime ervaring hebben met verandermanagement, strategische koerswijzigingen, herstructurering en de rationele en emotionele factoren bij organisatieveranderingen. Iemand die ook in veranderlijke omstandigheden de risico’s en de (groei)kansen blijft zien. Een voorzitter die de ambitie van Bergopwaarts onderschrijft om te blijven excelleren in het betekenisvol zijn voor de huurders.

Affiniteit met de sociale volkshuisvesting, in combinatie met een scherp analytisch en objectief oog voor onzorgvuldigheden, is noodzakelijk voor het slagen binnen deze verantwoordelijke functie. Verbondenheid met de regio is een pré.

Van ieder lid van de RvC wordt verwacht dat hij / zij in staat is om het beleid en de algemene gang van zaken binnen de vereniging tijdig en op adequate wijze te controleren, te stimuleren en de directeur-bestuurder, gevraagd en ongevraagd, in de voorbereiding en uitvoering van het beleid, met advies bij te staan. De Raad is nauw betrokken bij het functioneren van de organisatie en houdt, in het belang van de gemeenschap, toezicht op het maatschappelijk ondernemerschap, integriteit en transparant handelen. Een goed samenspel met de Ledenraad, de Huurders Belangen Organisatie De Peel en overige stakeholders is van essentieel belang. Een lid van de Raad van Commissarissen dient te beschikken over ruim voldoende tijd om de functie goed uit te kunnen voeren. Wij hebben bij de samenstelling van de RvC oog voor diversiteit.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar www.bow.nl. Wij hebben CBK werving & selectie gevraagd om ons te assisteren bij deze procedure. Van kandidaten met een goed gevoel voor humor ontvangen wij graag, voor vrijdag 22 november, motivatie en CV ter attentie van Ed Knoppert.

Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld.
Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen van commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet in behandeling genomen.

Functieomschrijving

Bekijk de functieomschrijving