Woningstichting de Zaligheden verhuurt, onderhoudt, renoveert, verduurzaamt en ontwikkelt woningen en maatschappelijk vastgoed in de regio de Kempen in zuidoost Brabant. De bijna 4.000 verhuureenheden bevinden zich, verspreid over 19 kerkdorpen gelegen in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Woningstichting de Zaligheden biedt een gevarieerd woningaanbod met gezinswoningen, starterswoningen, servicewoningen en appartementen aan mensen met een bescheiden inkomen, jongeren, ouderen, mensen met een beperking of een zorgvraag en aan statushouders. Met hart voor de klant wordt er, samen met de stakeholders, gewerkt aan het woonplezier en de leefbaarheid in de Kempen.
Woningstichting de Zaligheden is een stichting met een Raad van Commissarissen en een Directeurbestuurder. De vijf zetels tellende Raad houdt toezicht en adviseert de Directeurbestuurder. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen is rekening gehouden met een spreiding van specifieke deskundigheden ten aanzien van de aandachtsgebieden van de onderneming en maatschappelijke ervaring in combinatie met ervaring in het bedrijfsleven. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan maximaal één maal worden herbenoemd. Namens de Raad van Commissarissen zijn wij op zoek naar kandidaten voor de zetel:

Lid Raad van Commissarissen - Succesvol afgerond

Financiën / Accountancy

• Financiële/accountancy achtergrond • Kennis van de wet- en regelgeving, statuten en reglementen, compliance en governance van de corporatiesector • conceptueel en toekomstgericht denker • moderne visie op toezicht, • ervaring als bestuurder of toezichthouder • kennis van en ervaring met sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken • inzicht in volkshuisvestelijke ontwikkelingen op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau • academisch werk- en denkniveau • positief kritisch betrokken • regionale binding.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015, moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen van commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Voordat de Raad van Commissarissen over kan gaan tot benoeming, wordt de eind-kandidaat door de Autoriteit Woningcorporaties, getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij u naar www.wsz.nl.

De werving en selectie wordt verzorgd door Ed Knoppert van CBK werving & selectie. Voor meer informatie over de vacature of de procedure kunt u via 0343 – 457 977 contact met hem opnemen. Voor het uploaden van uw Curriculum Vitae, voorzien van een motivatie, verwijzen wij u naar www.cbk.org. Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld.

Functieomschrijving

Bekijk de functieomschrijving