KleurrijkWonen in Tiel is een moderne woningcorporatie, altijd volop in beweging. Wij bieden zowel starters, gezinnen, alleenwonenden als mensen met een behoefte aan zorg of begeleiding een betaalbare en fijne woning in een leefbare buurt. We verhuren zo’n 14.500 woningen in de gemeenten Buren, Culemborg, Molenlanden, Tiel, Vijfheerenlanden en West Betuwe.
KleurrijkWonen is een stichting met een Raad van Commissarissen (RvC) en een tweehoofdige Raad van Bestuur. De vijf zetels tellende RvC houdt toezicht en adviseert de Raad van Bestuur. Bij de samenstelling van de RvC is rekening gehouden met een spreiding van specifieke deskundigheden ten aanzien van de aandachtsgebieden van de onderneming en maatschappelijke ervaring in combinatie met ervaring in het bedrijfsleven. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan maximaal éénmaal worden herbenoemd. Om huurders invloed te geven op de samenstelling van de RvC, heeft het huurdersplatvorm waarin vijf huurdersorganisaties worden vertegenwoordigd, het recht om voor twee zetels in de RvC een bindende voordracht te doen. Kleurrijk Wonen stelt de huurder centraal, daarom worden de huurdersorganisaties bij elke werving van een nieuwe commissaris betrokken. Er is ruimte voor een nieuwe:

Commissaris Huurderszetel - Selectiefase

Sociaal Maatschappelijk Domein

Naast de verantwoordelijkheid voor de algemene taken van een lid van de RvC, zijn wij voor deze zetel op zoek naar een sociaal en maatschappelijk betrokken en bevlogen toezichthouder die toezicht houdt met het oog op de belangen van de lokale gemeenschap binnen het werkgebied van KleurrijkWonen. Affiniteit met de sociale volkshuisvesting en ruime ervaring binnen het sociaal maatschappelijke domein zijn, naast de verankering in het werkgebied van KleurrijkWonen, noodzakelijk voor het slagen binnen deze verantwoordelijke functie.

Wij zijn gericht op zoek naar een stevige toezichthouder die kritische vragen stelt en doorvraagt; die begrijpt wat (sociaal) ondernemen is en wat de verantwoordelijkheden zijn van de huurder en die van een woningcorporatie, die in de context van de rol ook goed kan loslaten. Een kandidaat met een goed gevoel voor de ontwikkelingen in de driehoek volkshuisvesting, zorg en gemeenten. Tevens dient een lid van de RvC te beschikken over ruim voldoende tijd om de functie kwalitatief goed uit te kunnen voeren.

Het werkgebied van KleurrijkWonen is divers, door een mix van woningbezit in wat kleinere steden, grote plattelandsgemeenten en soms zeer kleine dorpen zijn er uitdagende vraagstukken op het gebied van inkomensongelijkheid, verscheidenheid in culturen, groei, bevolkingsdaling en anticipeergebieden. De nieuwe Commissaris heeft een goed gevoel voor de uiteenlopende belangen binnen deze woningmarkt.

Algemeen profiel
Affiniteit met de sociale volkshuisvesting; bestuurlijke of toezichthoudende ervaring; onafhankelijke positief-kritische grondhouding; in staat om op strategisch niveau te participeren in besluitvormingsprocessen; analytisch, objectief en oplossingsgericht; HBO of academisch werk en denkniveau. Wij hebben bij de samenstelling van de RvC oog voor diversiteit.

Huurderscommissaris
Het betreft hier een commissaris op voordracht van de huurders. De onafhankelijkheid die van iedere commissaris gevraagd wordt, houdt in, dat de commissaris functioneert zonder last of ruggespraak. De Huurderscommissaris heeft speciaal oog voor de belangen van de huurders en het vermogen om objectief te beoordelen of de positie van de huurders voldoende geborgd is. De Huurdersorganisatie is o.a. gesprekspartner van het bestuur en is betrokken bij het overleg tussen de gemeenten en KleurrijkWonen. De Huurderscommissaris legt actief de verbinding met de Huurdersorganisatie.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar www.kleurrijkwonen.nl. Van kandidaten met voldoende tijd en een goed gevoel voor humor ontvangen wij graag voor maandag 30 september motivatie en CV ter attentie van Ed Knoppert. Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen van commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties.


Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet in behandeling genomen.

Functieomschrijving

Bekijk de functieomschrijving