KleurrijkWonen in Tiel is een moderne woningcorporatie, altijd volop in beweging. Wij bieden zowel starters, gezinnen, alleenwonenden als mensen met een behoefte aan zorg of begeleiding een betaalbare en fijne woning in een leefbare buurt. We verhuren zo’n 14.500 woningen in de gemeenten Buren, Culemborg, Molenlanden, Tiel, Vijfheerenlanden en West Betuwe.
KleurrijkWonen is een stichting met een Raad van Commissarissen (RvC) en een tweehoofdige Raad van Bestuur. De vijf zetels tellende RvC houdt toezicht en adviseert de Raad van Bestuur. Bij de samenstelling van de RvC is rekening gehouden met een spreiding van specifieke deskundigheden ten aanzien van de aandachtsgebieden van de onderneming en maatschappelijke ervaring in combinatie met ervaring in het bedrijfsleven. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan maximaal éénmaal worden herbenoemd.
Om huurders invloed te geven op de samenstelling van de RvC, heeft het huurdersplatvorm waarin vijf huurdersorganisaties worden vertegenwoordigd, het recht om voor twee zetels in de RvC een bindende voordracht te doen. Kleurrijk Wonen stelt de huurder centraal, daarom worden de huurdersorganisaties bij elke werving van een nieuwe commissaris betrokken. Door het verstrijken van de zittingsperiode zijn wij op zoek naar een kandidaat met hart voor de volkshuisvesting voor de portefeuille:

Commissaris Vastgoed - Selectiefase

(her)ontwikkeling en beheer

Naast de verantwoordelijkheid voor de algemene taken van een lid van de RvC, zijn wij voor deze zetel op zoek naar een bevlogen, creatieve, oplossingsgerichte en vernieuwende vastgoedexpert die in de context van de rol ook goed kan loslaten. Een stevige toezichthouder met een visie op (sociaal) ondernemen en de verantwoordelijkheden van een woningcorporaties. Relevante thema’s daarbij zijn waardeontwikkeling en -rendement van het vastgoed op de korte en lange termijn; ervaring met (her)ontwikkeling en verduurzaming van woningen; die als geen ander begrijpt dat wijkontwikkeling een investering is in vastgoed met een sociale meerwaarde; een out-of-the-box-denker die kritische vragen stelt en doorvraagt. Tevens dient een lid van de RvC te beschikken over ruim voldoende tijd om de functie kwalitatief goed uit te kunnen voeren.
Het werkgebied van KleurrijkWonen is divers, door een mix van woningbezit in wat kleinere steden, grote plattelandsgemeenten en soms zeer kleine dorpen zijn er uitdagende vraagstukken op het gebied van inkomensongelijkheid, verscheidenheid in culturen, bevolkingsgroei, -daling en anticipeergebieden. De nieuwe Commissaris heeft gevoel bij deze woningmarkt; de voorkeur gaat uit kandidaten met regionale binding.

Algemeen profiel
Affiniteit met de sociale volkshuisvesting; bestuurlijke of toezichthoudende ervaring; onafhankelijke positief-kritische grondhouding; in staat om op strategisch niveau te participeren in besluitvormingsprocessen; analytisch, objectief en oplossingsgericht; HBO of academisch werk en denkniveau. Wij hebben bij de samenstelling van de RvC oog voor diversiteit.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar www.kleurrijkwonen.nl. Van kandidaten met voldoende tijd en een goed gevoel voor humor ontvangen wij graag voor maandag 7 oktober motivatie en CV via www.cbk.org ter attentie van Ed Knoppert. Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen van commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties.

Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet in behandeling genomen.

Functieomschrijving

Bekijk de functieomschrijving