Tiwos, Tilburgse woonstichting is een ambitieuze maatschappelijke corporatie met een sociaal hart. We kennen onze buurten en bewoners. Niet op afstand, maar van dichtbij. We hebben écht contact.
We bieden bewoners blijvend perspectief op een betaalbaar thuis in een vitale buurt waar iedereen kan meedoen en vooruitkomen. We staan naast onze bewoners en werken vanuit een sterke verbondenheid met de stad en haar inwoners. We sluiten aan op de diversiteit in de samenleving door maatwerk te bieden waar standaardoplossingen niet werken. We zijn niet bang om ingewikkelde zaken op te pakken.

Tiwos heeft een Raad van Commissarissen en een directeur-bestuurder. De zes zetels tellende RvC houdt toezicht en adviseert de directeur-bestuurder. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan maximaal éénmaal worden herbenoemd. Door het verstrijken van de maximale zittingsperiode is er plaats voor een nieuwe commissaris met een sociaal maatschappelijk profiel (bijvoorbeeld zorg of welzijn) die zich graag inzet voor mensen met een kwetsbare positie in de samenleving.

Lid Raad van Commissarissen - Afrondingsfase

met een sociaal hart

Wij zijn op zoek naar een betrokken, gedreven en onafhankelijke toezichthouder, die dagelijks actief is of geweest is op bestuursniveau of toezichthoudend op een onderneming. Bij voorkeur – gezien de samenstelling van de raad – in het maatschappelijke- of zorgdomein. Affiniteit met de sociale volkshuisvesting en aantoonbare maatschappelijke belangstelling zijn, naast de verankering in het werkgebied van Tiwos, noodzakelijk voor het slagen binnen deze verantwoordelijke functie.

Van de nieuwe commissaris wordt verwacht dat hij/zij in staat is om het beleid en de algemene gang van zaken binnen Tiwos tijdig en op adequate wijze te controleren, te stimuleren en de directeur-bestuurder, gevraagd en ongevraagd, met advies bij te staan. Iemand die zich, naast de algemene taken van de Raad van Commissarissen, richt op de belangen van de bewoners, de stad Tilburg en de continuïteit van Tiwos. Een daadkrachtige teamplayer die zoekt naar evenwicht, in combinatie met het lef om het anders te doen, die de randen opzoekt van wat mogelijk is om invulling te geven aan de maatschappelijke opgave. Iemand met aandacht voor detail die graag samenwerkt en bijdraagt aan de kwaliteit van het toezichthoudende werk binnen de raad.

Ruime ervaring (in het maatschappelijke domein), actuele kennis van de van kracht zijnde wet- en regelgeving ten aanzien van financiële- en risicorapportages, (vastgoed) investeringen, vermogenspositie, de jaarrekening, de begroting, informatiebeleid zijn voor ons belangrijke selectiecriteria, net als een scherp analytisch en objectief oog voor onzorgvuldigheden. Tevens dient een lid van de Raad van Commissarissen te beschikken over ruim voldoende tijd om de functie goed uit te kunnen voeren.

Geïnteresseerden, die zich herkennen in bovenstaand profiel, nodigen wij uit te reageren Een Curriculum Vitae, voorzien van een motivatie, kunt u voor maandag 13 mei richten aan Ed Knoppert. Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij u naar www.tiwos.nl
Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld. Verificatie, na toestemming van de eindkandidaten, van het arbeids- en opleidingsverleden, evenals een integriteitscreening maken deel uit van de selectieprocedure. Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen van commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties.

Functieomschrijving

Bekijk de functieomschrijving