WoCom is een woningcorporatie met ruim 8.500 woningen in de gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek en Someren. Als sociale huisvester willen wij van waarde zijn voor woningzoekenden en huurders, hun leefomgeving en de partners die we daarin ontmoeten. We zijn duurzaam bij hen betrokken. Vandaag én morgen.

WoCom betrekt bewoners bij de ontwikkeling van kleine en grote fysieke en sociale plannen in de wijken en buurten. Daarmee kunnen we beter inspelen op hun wensen en onze dienstverlening verbeteren. De drie huurdersorganisaties zijn actief betrokken bij strategie en beleid en geven ons als klankbord waardevolle input. Bij de samenstelling van de RvC hebben de huurdersorganisaties het recht om een bindende voordracht te doen.

Namens de huurdersorganisaties zijn wij op zoek naar een betrokken professional voor de positie van:

Lid Raad van Commissarissen (Huurderscommissaris)

sociaal volkshuisvestelijk en governance

Als toezichthouder, klankbord, raadgever en huurderscommissaris ga je ons team van commissarissen versterken. De grote uitdaging die er ligt, is woCom te transformeren van een vastgoed georiënteerde organisatie naar een dienstverlener in wonen. De lat ligt hoog met deze drie kerndoelen:
•   Dienstverlening met meerwaarde: grip op dienstverlening, inspraak en zeggenschap, voldoende kwalitatief goede en
   betaalbare woningen.
•   Buur(t)kracht: zichtbaar en aanspreekbaar, buurtinitiatieven, samen bouwen aan de buurt, vernieuwing in
   samenwerking.
•   Blik vooruit: duurzaam kiezen en doen, kansen voor mensen.

Taken
Je hebt de visie en het lef om met vernieuwende ideeën te komen om van woCom een dienstverlener in wonen te maken. Je ziet kansen en mogelijkheden voor innovatieve werkwijzen, producten en diensten die een duidelijke meerwaarde hebben voor ons én voor onze bewoners. Je onderhoudt in open dialoog de contacten met de huurdersorganisaties en streeft naar doelmatigheid in combinatie met aandacht voor mensen. Naast de algemene taken binnen de RvC zet je je, vanuit je betrokkenheid bij het werkgebied, vooral in voor de belangen van de lokale gemeenschap binnen ons werkgebied. Daarbij zorg je als goede communicator voor verbinding en ontmoeting. Als onze huurderscommissaris heb je uiteraard een scherp oog voor de belangen van onze huurders en kun je objectief beoordelen of de positie van de huurders voldoende is geborgd.

Algemeen profiel
Je hebt een afgeronde wo-opleiding en beschikt over ruim voldoende tijd om deze functie kwalitatief goed uit te kunnen voeren. Ervaring als bestuurder of toezichthouder is een must, evenals kennis van toezicht nieuwe stijl. Je bent dagelijks actief in het maatschappelijk middenveld en vertegenwoordigt, bij voorkeur, de doelgroep van een woningcorporatie. Je hebt bovendien kennis van toezicht, compliance en governance binnen de volkshuisvesting.

Profiel sociale volkshuisvesting en governance
•   kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste de Woningwet en BTIV 2015, waaronder kerntaken,
    doelgroep, DAEB/niet-DAEB;
•   ervaring met communicatie stakeholders, zoals huurders, gemeenten, toezichthouders;
•   kennis van en/of ervaring in het maatschappelijke en politieke speelveld, landelijk, regionaal en zo mogelijk ook
    lokaal;
•   kennis van en/of ervaring met wonen en zorg en maatschappelijk vastgoed;
•   kennis van de lokale doelgroepen van beleid en de bijbehorende maatschappelijke opgave voor de woningcorporatie;
•   een visie op toezicht, compliance en governance;
•   actief in of kennis van de vernieuwing van het toezicht;
•   kennis van en ervaring met sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van organisaties;
•   ervaring met opzet en uitvoering van integriteitsbeleid en risicobeheersing;
•   kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging.

Competenties en persoonlijke eigenschappen
Wij zoeken een toezichthouder die:
•   zonder omwegen kritische vragen stelt en doorvraagt;
•   het lef heeft om van de gebaande paden af te wijken;
•   out-of-the-box denk en handelt;
•   begrijpt wat sociaal ondernemen is;
•   een scherp moreel kompas heeft;
•   de verantwoordelijkheden van de huurders en die van een woningcorporatie kent;
•   een enthousiaste teamspeler is;
•   betrokken is in het werkgebied van woCom.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar www.wocom.nl. Van kandidaten die ervan overtuigd zijn dat ze succesvol invulling kunnen geven aan deze functie, ontvangen wij graag het cv en motivatie, uiterlijk vrijdag 1 november, ter attentie van Ed Knoppert

Proces
De eerste gesprekken met Ed Knoppert worden in week 45 en 46 ingepland. De vervolggesprekken met de huurderorganisatie en een afvaardiging van de Raad van Commissarissen zijn gepland in week 47. De verdiepende gesprekken met de directeur bestuurder en de ondernemingsraad vinden ook plaats in week 47.

Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld. Verificatie van het arbeids- en opleidingsverleden én een integriteitsscreening maken deel uit van de selectieprocedure, uiteraard na toestemming van de eindkandidaten. Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen van commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties.

Functieomschrijving

Bekijk de functieomschrijving

Someren

Reageren
Printen www.wocom.nl" class="btn btn-default btn-block"> Website werkgever Locatie werkgever CAO woondiensten

Delen |