Please enable JS

Corporate Controller

De woningcorporaties Provides in IJsselstein en Bo-Ex in Utrecht, staan voor hun kernwaarden door voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar te stellen aan de doelgroep in de woningmarktregio Utrecht.
De corporaties slaan de handen ineen om op corporate niveau optimaal in control te zijn en verder te professionaliseren. Om dit proces te faciliteren zijn wij op zoek naar een:

Corporate Controller

Beide corporaties zijn financieel gezond en kunnen goed invulling geven aan de bedrijfsdoelstellingen voor de komende jaren.
De woningwet bevordert mede dat de integrale bedrijfssturing van de toegelaten instelling dienstbaar is aan het bereiken van haar doelstellingen op het terrein van de volkshuisvesting en gericht is op het waarborgen van haar financiële continuïteit. De bedrijfsvoering is gericht op het optimaal beheersen van financiële en andere risico’s en het voorkomen van misbruik en naleven van wettelijke voorschriften.
Het Bestuur is eindverantwoordelijk dat de bedrijfsvoering zodanig is ingericht, dat op een actieve wijze inzicht en overzicht wordt verkregen over het reilen en zeilen van de organisatie. Tevens is het Bestuur eindverantwoordelijk voor het tijdig en goed informeren van de Raad van Commissarissen over alle voor haar werk relevante aangelegenheden.
Om dit te realiseren werken beide corporaties onder meer volgens de ‘three lines of defence’. In 2017 zijn beide corporaties gestart met elk een interim-functionaris in de derde lijn in een onafhankelijke positie. De tijd is aangebroken voor een definitieve invulling in gezamenlijkheid.

De corporate controller:
•    bedient de corporaties separaat en handelt naar de nuances van beiden;
•    heeft een kritisch beschouwende rol bij het overleg (boardroom dynamics) tussen het Bestuur
     en de Raad van de Commissarissen;
•    streeft, met een scherp oog voor kansen, naar beheersing van het totaal van de bedrijfssturing;
•    kijkt verder dan de facts en figures;
•    doorziet de samenhang tussen financiële en niet financiële doelen;
•    gebruikt de cijfers als startpunt om de bedrijfsvoering op effectiviteit en efficiency te beoordelen;
•    beoordeeld de organisaties op het gebied van waardesturing en adviseert over mogelijkheden
      van waardecreatie;
•    weet als geen ander de verbinding te maken naar de Bestuurders, de Raden van Commissarissen
      en de managementteams;
•    geeft gevraagd en ongevraagd advies op bestuurs- en RvC-niveau;
•    kan de meerwaarde van deze functie, in- en extern, duidelijk aantoonbaar maken.

De uitdaging ligt in de verdere vormgeving en vervolmaken van:

•    het risicomanagement en governance bij het realiseren van de volkshuisvestelijke opgaven;
•    de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
•    het kwaliteitsbeleid van beide maatschappelijke ondernemingen;
•    de financiële en inhoudelijke verslagleggingsprocedures;
•    de naleving van de wet- en regelgeving.

Wij zijn op zoek naar een daadkrachtige professional die gezaghebbend, onafhankelijk, proactief, alert en responsief adviseert bij het streven naar de hoogst haalbare kwaliteit in de continue cyclus van de hard- en soft controls; die de naleving van de vastgestelde procedures en de effectiviteit van de uitvoering controleert en het risicobewustzijn bij alle medewerkers verder vergroot.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar www.boex.nl of www.provides.nl. Wij gaan graag het gesprek aan met gedreven en ervaren kandidaten met een stevige visie op de uitdagingen die dit profiel biedt. Als je jezelf herkent in dit profiel dan nodigen we je uit je interesse bij ons kenbaar te maken. Ter voorbereiding op een mogelijk kennismakingsgesprek ontvangen wij graag jouw CV en motivatie, ter attentie van Ed Knoppert.
Op 30 januari staan de gesprekken met beide bestuurders gepland.
Op 5 februari, in de avond staan de vervolggesprekken met de Voorzitters van de Auditcommissies gepland.
Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld. Acquisitie, naar aanleiding van deze advertentie, wordt niet in behandeling genomen. Verificatie, na schriftelijke toestemming van de eindkandidaten, van het arbeids- en opleidingsverleden, maakt, evenals een assessment, deel uit van de selectieprocedure.

Functieomschrijving

Bekijk de functieomschrijving