Commissaris Sociaal-Maatschappelijke zetel

Structuur

LEKSTEDEwonen is een stichting met een Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder. De vijf zetels tellende Raad houdt toezicht en adviseert de directeur-bestuurder.

Samenstelling van de Raad van Commissarissen
Bij de samenstelling van de Raad is rekening gehouden met spreiding van specifieke deskundigheden ten aanzien van de aandachtsgebieden van de onderneming en maatschappelijke ervaring in combinatie met ervaring in het bedrijfsleven. De leden van de Raad handelen integraal bij het realiseren van de organisatiedoelen.

Taken van de Raad van Commissarissen

Van een lid van de Raad wordt verwacht dat zij/hij in staat is om op het beleid en de algemene gang van zaken binnen LEKSTEDEwonen tijdig en op adequate wijze toezicht te houden, te stimuleren en de directeur-bestuurder, gevraagd en ongevraagd, in de voorbereiding en uitvoering van het beleid, met advies bij te staan. De Raad is nauw betrokken bij het functioneren van de organisatie en houdt, in het belang van de gemeenschap, toezicht op het maatschappelijk ondernemerschap, de integriteit en het transparant handelen. Een goed samenspel met stakeholders is van essentieel belang.

Naast de verantwoordelijkheid voor de algemene taken van een lid van de Raad van Commissarissen, zijn wij voor deze zetel op zoek naar een bevlogen en sociaal betrokken talent, met kennis op het gebied van het sociaal domein en leefbaarheid. Zij/hij heeft gevoel voor sociale innovatie en oog voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. Er is werkervaring bij een maatschappelijke organisatie en feeling voor bestuurlijke verhoudingen. Er wordt een voorkeur gegeven aan kandidaten woonachtig in de gemeente Vijfheerenlanden of in het werkgebied van LEKSTEDEwonen.

Algemeen profiel

Affiniteit met de sociale volkshuisvesting, in combinatie met een scherp analytisch en objectief oog voor onzorgvuldigheden, zijn noodzakelijk in deze verantwoordelijke functie. Om het beleid op hoofdlijnen en in samenhang te kunnen beoordelen, zoeken wij kandidaten die gewend zijn om op strategisch niveau te participeren in besluitvormingsprocessen, een academisch werk- en denkniveau hebben en aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit, het analyseren en doorgronden van verhoudingen en belangen met stakeholders, is een belangrijke competentie. De functie vraagt hierin ook een actieve rol; het praten met de juiste mensen en het adviseren van de bestuurder over hoe effectief invloed uit te oefenen om doelen te bereiken.

Tijdsinvestering

Deze positie vraagt een tijdsinvestering van 120 tot 150 uur per jaar. Het betreft zes reguliere avondvergaderingen, tijd voor overleg met de directeur-bestuurder, met de Ondernemingsraad, met stakeholders en het bijwonen van netwerkbijeenkomsten, voorbereidingstijd voor de vergaderingen en tijd die nodig is om kennis en marktontwikkelingen actueel te houden. Bovendien vinden jaarlijks enkele trainingen plaats. De kandidaat moet daarom beschikken over een flexibele agenda.

Bezoldiging

Voor de werkzaamheden ontvangen de leden van de Raad van Commissarissen jaarlijks een passende vergoeding conform de adviestabellen van de VTW (Vereniging voor Toezichthouders Woningcorporaties), gebaseerd op de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

Wet- en regelgeving

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen van commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit Woningcorporaties (Aw). Deze “zienswijze van de minister” is voor deze vacature van kracht. Om inzage te geven in deze “fit- en proper-toets” verwijzen wij naar de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), waarvan de Autoriteit Woningcorporaties onderdeel is. De eisen waaraan een toezichthouder moet voldoen staan benoemd in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, artikel 19 en de bijbehorende bijlagen met competenties en antecedenten.

Het CV

Om de kandidatuur goed te kunnen beoordelen, zien wij graag de volgende onderwerpen volledig op het cv weergegeven:

  • Opleidingen en cursussen, inclusief de naam en vestigingsplaats van de onderwijsinstelling; Behaalde diploma’s en/of certificaten.
  • Werkervaring met, naast de naam van de werkgever/organisatie, functie, taken, verantwoordelijkheden, de omvang van de organisatie/afdeling.
  • Nevenfuncties (betaald en onbetaald), voorzien van naam, functie, taken en periode.
  • Van opleidingen, werkervaring en nevenfuncties zien wij graag de aanvangsdatum en beëindigingdatum per maand en jaartal weergegeven.
  • Competenties in relatie tot het deskundigheidsgebied passend bij de zetel.

Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld. Verificatie, na toestemming van de eindkandidaten, van het arbeids- en opleidingsverleden evenals een Verklaring Omtrent Gedrag maken deel uit van de selectieprocedure.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, inclusief de actuele voornemens en de taken van de Raad van Commissarissen verwijzen wij naar www.lekstedewonen.nl.

Reageren

Geïnteresseerden die in collegiale samenwerking met de overige Commissarissen goed in staat zijn de bestuurlijke verhouding en besluitvorming te borgen en die zich herkennen in bovenstaand profiel, nodigen wij uit te reageren.
De werving en selectie wordt verzorgd door Ed Knoppert van CBK werving & selectie. Een Curriculum Vitae, voorzien van een motivatie, ontvangen wij graag, uiterlijk, voor vrijdag 8 mei aanstaande.

Planning

De huidige ontwikkelingen in onze samenleving brengen uitdagingen met zich mee, ook voor een goede sollicitatieprocedure. Ed Knoppert, die de sollicitatie behandelt, neemt contact op om af te stemmen hoe het gesprek kan worden gevoerd. Dat kan met een virtuele kop koffie of thee via de telefoon, Skype of bijvoorbeeld FaceTime. Als de voorkeur uitgaat naar een persoonlijke ontmoeting? Geen probleem, samen zoeken we naar een mogelijkheid om, conform de richtlijnen van het RIVM, elkaar te treffen. Na de eerste gespreksronden, zal Ed de kandidaten presenteren aan de selectiecommissie. De gesprekken met deze commissie zullen spoedig daarna plaatsvinden. De eindgesprekken vinden plaats met de voltallige Raad van Commissarissen. Ook met de directeur-bestuurder zal een kennismakingsgesprek plaatsvinden.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet in behandeling genomen.